Privacyverklaring

1. Definities

 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 3. Bloom b.v. statutair gevestigd te De Kwakel, Betula 11, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te 34220455;
 4. Website: de website www.bloom-flowers.com.

2. Algemeen

 1. Dit Privacybeleid beschrijft hoe door Bloom b.v. de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt worden.
 2. De persoonsgegevens die door bloom b.v. worden verwerkt zijn bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adresgegevens, ip-adres, telefoonnummer, etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.

3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Bloom b.v. verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Bloom b.v. heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Bloom b.v., of in verband met een sollicitatie digitaal een curriculum vitae heeft verstrekt.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Bloom b.v. uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Bloom b.v. heeft verstrekt:
 3. Als de Gebruiker Bloom b.v. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Bloom b.v. de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 4. Bloom b.v. kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Bloom b.v. die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Bloom b.v.

4. Doorgifte aan derden

Bloom b.v. zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 1. er door Bloom b.v. een opdracht is verstrekt aan een derde voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de gegevens, die op onze Website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn dat uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat Bloom b.v. de Gebruiker een dienst kunnen leveren; of
 2. Bloom b.v. op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies

Bloom b.v. maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.

6. Andere websites

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de Website. Dit betekent niet automatisch dat Bloom b.v. verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Bloom b.v. is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Beveiliging

Bloom b.v. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker een brief of e-mail sturen naar Bloom b.v..

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

Bloom b.v. behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bloom b.v. adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op Bloom b.v..

10. Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

11. Links
 
Onze website bevat mogelijk (embedded) links van en naar websites van derden. Via deze (embedded) links gaat u naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of de verwerkingen van persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg de privacyverklaringen op deze websites om te bekijken door wie en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.